تبلیغات
حقیقت در درمان - گزارش جلسه آموزشی خصوصی مسافران ( بنیان کنگره )

به نام پروردگار مهربان 

روز یکشنبه 19 آذر ماه1396 دومین جلسه ازدور پانزدهم  کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر علی ،استادی مسافر جلال و دبیری  مسافرصادق  بادستور جلسه:«بنیان»  رأس ساعت17  آغاز به کار  نمود.
روش درمان درکنگره برگرفته ازماه رمضان است واساس کارمادرکنگره برمبنای عشق ومحبت است.عشق ومحبت درکنگره بابیرون متفاوت می باشد.مادرکنگره عشق ومحبت واقعی رامیبینیم.دیگران بدون هیچ منتی برایمان کارانجام میدهند.

خداراشکرکه یکباردیگردراین مکان دورهم جمع شدیم،تاهرکسی نسبت به ظرفیت خود،ازآموزش های کنگره بهره مندشود.
یکی ازمهمترین دستورجلسات،همین بنیان کنگره 60می باشد.
برای فهمیدن هرکلمه ای ،بایدیک تعریفی وجودداشته باشدتامفهوم آن کلمه متوجه شویم.
کلمه بنیان به معنی پایه،ریشه ویاساختاراست.مااگربخواهیم کلمه بنیان ،برایمان بیشترقابل لمس باشدبایستی به مثال درخت که آقای مهندس میزند رجعت کنیم.


اگرکنگره رابه یک درخت تشبیه کنیم،ریشه آن آقای مهندس می باشد.
شمااگردراداره ای بروید،درراس آن اداره یاآن هرم مدیرآنجامی باشد.شایدشمابایستی روزهاصبرکنیدتابتوانیدباآن ملاقات کنید.
من هم همان اوایل فکرمیکردم کنگره نیزهمان گونه باشد،اصلادرباورنمی گنجیدکه اینقدرراحت بتوانم باآقای مهندس دیدارکنم.
هرکسی نمیتواندیک ساختارمستحکم وخوبی رابوجودآورد،
مگرآنکه مردبزرگی باشد.آقای مهندس،مهندسی وپایه کنگره راانجام داده است.برای بوجودآمدن کنگره،سختی های فراوانی کشیده اند.ولی تمام این سختی هارابادل وجان خریده است ،چون میدانست مسیری که می رودصراط مستقیم است.
درروزچهارشنبه دیده بانان خاطرات روزهای اوایل کنگره رابیان می کردند.آنهابا8نفرجلسه خودراآغازنمودن وحتی منابع مالی قوی هم نداشتند.اماامروزمیبینیم بذری که درگذشته کاشته شده،امروزبه بارنشسته است.


روش درمان درکنگره برگرفته ازماه رمضان است واساس کارمادرکنگره برمبنای عشق ومحبت است.عشق ومحبت درکنگره بابیرون متفاوت می باشد.مادرکنگره عشق ومحبت واقعی رامیبینیم.دیگران بدون هیچ منتی برایمان کارانجام میدهند.
بیستمین سالروزبنیان کنگره 60 راتبریک عرض می کنم وهمچنین تشکرمی کنم ازآقای مهندس وخانواده محترمشان ؛
سپاسگذاری فقط درکلام نیست،بلکه مانیزبایددرعمل هم  سپاسگذارباشیم.
طبقه بندی: دستور جلسات هفتگی، گزارش جلسات کنگره 60،
برچسب ها: کنگره 60، درمان اعتیاد، درمان سیگار، بنیان کنگره،

تاریخ : دوشنبه 20 آذر 1396 | 09:38 ق.ظ | نویسنده : مسافر شکرالله | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.